Richard Shaw

Dark Ship I

1990

porcelain

3 x 9 ¼ x 14 ½ inches

Richard Shaw

Dark Ship II

1990

porcelain

9 x 21 x 16 ½ inches

Richard Shaw

List to Starboard

1990

porcelain

7 x 21 ½ x 16 inches

Richard Shaw

On the Bottom

1990

porcelain

7 x 16 diameter inches

Richard Shaw

Rough Seas

1991

porcelain

8 ½ x 11 x 12 inches

Richard Shaw

Ship and Iceberg

1991

porcelain

9 1/2 x 15 x 17 inches

Richard Shaw

Ships with Icebergs, and Watercolor Study

1991

pen, pencil, colored marker, watercolor on paper

23 x 29 inches

Richard Shaw

Studies of Ships

1991

pen and pencil on paper

23 x 29 inches

Press Release

Steamship Disasters (Drawing Gallery)
Jan 7 - Feb 28, 1992

Starting on January 7th, the Frumkin/Adams Gallery will show a group of five cast porcelain sculptures by Richard Shaw from a recent series titled Steamship Disasters. These small scale sculptures, loosely based on the sinking of the Titanic, incorporate lights set into each pedestal that glow through the portals giving the effect of a ship at night. The ships in the exhibition are shown in a variety of situations, for example steaming through an ice flow, perched on an iceberg or sinking into the sea. The eeriest, titled On the Bottom shows a hulk on the ocean floor with lights still burning. 

The Richard Shaw exhibition will continue in the Drawing Gallery through the 29th of February. The Frumkin/Adams Gallery is open from 10 to 6, Tuesday through Friday and from 10 to 5:30 on Saturdays.